Pannenkoeken "The Easy Way"!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Heypancake Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Heypancake te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Heypancake zijn vrijblijvend. Heypancake accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Heypancake behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Heypancake behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Heypancake bezorgt alleen in Alblasserdam en directe omgeving voor bestellingen. De klant dient voor minimaal € 15,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Heypancake. De bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De bestelling wordt tussen 16;00uur en 22;00 uur bezorgd. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, bedragen deze administratiekosten € 3,95 per verzonden factuur.

Vervoer en distributie

Heypancake zorgt in principe NIET voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, is PHeypancake gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd.

De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Heypancake. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 45 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering. Bonbons dienen op kamertemperatuur te worden bewaard (niet in de koelkast). Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.

Leveringen

Heypancake zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Heypancake ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Heypancake daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Heypancake aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling, direct bij levering, in de winkel of aan de bezorger. In het geval dat Heypancake een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Heypancake de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Heypancake zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Heypancake draagt zorg voor een perfect product. Reclames m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Heypancake geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot één dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden. Bonbons mogen maximaal tot 20 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Heypancake over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Heypancake opgave doet van een adres is Heypancake gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:

Heypancake

t.a.v Marijn Huijgen
Huygensweg 5
2952 BM te Alblasserdam

of per email: hey@heypancake.nl

Aansprakelijkheid

Heypancake is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Heypancake is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Heypancake komen. Heypancake draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Heypancake eveneens geen verantwoordelijkheid. Heypancake is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Heypancake, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Heypancake. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Heypancake uitgesloten.

Diversen

De klant van Heypancake dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Heypancake geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Heypancake garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Heypancakehet recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Heypancake gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Heypancake kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Heypancake geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Heypancake. Niets uit uitgaven of publicaties van Heypancake mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heypancake

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Heypancake en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Heypancake te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 3 uur na aflevering bij Heypancake te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Heypancake
Telefoon: 06-23915961
www.Heypancake.nl
KVK: …
IBAN: …
BIC: …

Heeft u vragen?

Bel 06-23915961 of stuur ons een e-mail aan hey@Heypancake.nl